Скарга до Громадської Ради Доброчесності

Народний Трибунал

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050
Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)

(дисциплінарна скарга)

1. Інформація про скаржника: 1.1. Скаржник*______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв’язку*: _________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника: Громадянин України,

як такий, що наділений правами:

згідно з статтею 40 Конституції України направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк,

згідно з частиною 1 статті 107 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» особисто звертатися зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою);

та, як такий, що має обов’язки:

згідно з частиною першою статті 17 Конституції України, відповідно до якої захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу;

згідно з статтею 65 Конституції України, відповідно до якої захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

2. Інформація про суддю (суддів)*:

1. Медведський Максим Дмитрович – суддя Мар’їнського районного суду Донецької області

2. Сенаторов Володимир Анатолійович – суддя Мар’їнського районного суду Донецької області

3. Приходько Вікторія Анатоліївна – суддя Мар’їнського районного суду Донецької області

3. Інформація у судовій справі:

Справа № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18 Мар'їнського районного суду Донецької області у кримінальному провадженні № 22017050000000278 від 18.09.2017 року за обвинуваченням Джумаєва Романа Борисовича, 17 березня 1991 року народження, який народився в м. Маріуполі Донецької області, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. В. Визволителів, буд. 90, кв. 50, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації»).

Судові рішення:

1.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 10 січня 2018 року (ЄДРСР 71521233).

2.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 11 січня 2018 року (ЄДРСР 71553894).

3.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 06 березня 2018 року (ЄДРСР 73038691).

4.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 03 травня 2018 року (ЄДРСР 74695667).

5.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (ЄДРСР 75960811).

6.Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (ЄДРСР 75960294).

(якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності інформації зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його дату та номер)

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

üумисне або внаслідок недбалості:

  • üнезаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;
  • üнезазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

ðпорушення засад гласності і відкритості судового процесу;

ðпорушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

ðнезабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

ðпорушення правил щодо відводу (самовідводу);

ðбезпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

  • üдопущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;
  • üумисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

ðрозголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

ðнеповідомлення суддею Вищої ради правосуддята Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

ðнеповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

ðвтручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

ðнеподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

ðзазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

ðвикористання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

ðдопущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї;встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

ðненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

ðнепроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

ðвизнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

ðнеподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;

ðподання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

ðнеподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному Законом;

ðдекларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку ,зазначте факти з цього приводу)

В провадженні Мар'їнського районного суду Донецької області (далі – Суд у відповідних відмінках) з 04 січня 2018 року перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017050000000278 від 18.09.2017 року, за обвинувальним актом Джумаєва Романа Борисовича, 17 березня 1991 року народження, який народився в м. Маріуполі Донецької області, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. В. Визволителів, буд. 90, кв. 50, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом участі у незаконних збройних формуваннях терористичної організації ДНР. Джумаєву Р. Б. був обраний запобіжний захід – тримання під вартою.

Загальновідомо, що Джумаєв Р. Б. з літа 2014 року воював у складі незаконного збройного сепаратиського формування, бойовик так званої інтербригади "П'ятнашки", відкрито виступав за сепаратизм, брав участь у штурмі Донецького аеропорту та Дебальцевого. В інтерв'ю білоруським журналістам Джумаєв Р. Б. відкрито зізнався, що вбивав українських воїнів(додаток № 7 до цієї скарги). Відомо, що Джумаєв Р. Б. деякий час переховувався у Республиці Білорусь та Російській Федерації, а у вересні 2017 року був затриманий українськими силовими структурами під час перетину лінії розмежування.

Ухвалою (тут і далі – згідно з даними з ЄДРСР) про призначення підготовчого судового засідання від 10 січня 2018 рокуСуд у складі судді Медведського М. Д. за названим вище обвинувачуваним актом призначив підготовче судове засідання на 11.01.2018. Участь обвинуваченого Джумаєва Р. Б. в підготовчому судовому засіданні суд ухвалив здійснювати в режимі відеоконференції між Мар'їнським районним судом Донецької області та ДУ «Бахмутська УВП (№6)».

Ухвалою (про призначення судового розгляду) від 11 січня 2018 року Суд у складі судді Медведського М. Д. серед іншого ухвалив: кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаєва Р. Б. у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні на 20.02.2018; розгляд кримінального провадження проводити колегією суддів під головуванням судді Медведського М. Д., суддів Сенаторова В. А. та Приходько В. А.; продовжити строк тримання під вартою Джумаєва Р. Б. на 60 діб до 11 березня 2018 року включно. При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Джумаєва Р. Б. Судом встановлено, що станом на час розгляду у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінального провадження з обвинувальним актом не зменшились попередні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки обвинувачений обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину. Крім того, Ч. 5 СТ. 176 КПК УКРАЇНИ ПЕРЕДБАЧЕНО, ЩО ІНШІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ОКРІМ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ДО ОСОБИ, ЯКА ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ У ТОМУ ЧИСЛІ СТ. 258-3 КК УКРАЇНИ.

Ухвалою про продовження строку тримання під вартою від 06 березня 2018 року Суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Медведського М. Д., суддів Сенаторова В. А. та Приходько В. А., ухвалив продовжити строк тримання під вартою Джумаєва Р. Б. на 60 днів до 04 травня 2018 року включно в Державній установі «Маріупольський слідчий ізолятор». При цьому Суд, серед іншого, врахував, що Джумаєв Р. Б. обвинувачується у тому що приймав участь у так званих «ДНР» та «ЛНР», внаслідок діяльності яких Україною втрачено контроль за частиною території, порушено суверенітет держави. Суд прийняв до уваги, що згідно преамбули Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганських областях» Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з'єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, а ст. 2 вказаного Закону визначено, що діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною. Таким чином діяльність «ДНР» в інтересах Російської Федерації завдала значної шкоди державним інтересам України та охоронюваним законом правам численних громадян України, що створює підвищений суспільний запит на покарання всіх причетних до діяльності таких організації, тобто дана справа має підвищений суспільний та державний інтерес, що в сукупності із сутністю обвинувачення лише підвищують ризики ухилення від суду на території так званих «ДНР», «ЛНР» та Російської Федерації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Однак ч. 5 ст. 176 КПК України встановлено, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 - 114-1, 258 - 258-5,- 260, 261 КК України.

Тобто, мотивуючи підстави продовження строку тримання під вартою Джумаєва Р. Б. Суд зробив висновок, що вищевикладені обставини в сукупності свідчать про високі ризики, що обвинувачений може ухилятися від суду, враховуючи тяжкість можливого покарання, який в розумінні суду, з урахуванням обставин даної справи, є значними суспільними ризиками, що, в даному випадку, переважають над правом особистої свободи обвинуваченого і є достатніми для продовження строку тримання під вартою, який є співмірним із наявними ризиками ухиляння від суду.

А вже ухвалою про зміну запобіжного заходу від 03 травня 2018 року(повний текст ухвали виготовлений та проголошений 04 травня 2018 року) Суд у складі тієї ж колегії суддів: головуючого - судді Медведського М. Д., суддів Сенаторова В. А. та Приходько В. А., залишив без задоволення клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого Джумаєва Р. Б. та ухвалив змінити Джумаєву Р. Б. запобіжний захід у виді тримання під вартою на цілодобовий домашній арештдо закінчення розгляду кримінального провадження, але не більше строку два місяці, а саме: з 03 травня 2018 року до 03 липня 2018 року включно, звільнивши його негайно з-під варти із зали суду із застосуванням електронного засобу контролю.

На нашу думку очевидно, що НАЗВАНЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ Є СВІДОМИМ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ СУДДЯМИ МЕДВЕДСЬКИМ М. Д., СЕНАТОРОВИМ В. А. ТА ПРИХОДЬКО В. А. ІМПЕРАТИВНОЇ НОРМИ Ч. 5 СТ. 176 КПК УКРАЇНИ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНШИХ ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ОКРІМ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ОБВИНУВАЧУЮТЬСЯ ЗА ОЗНАКАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 258-3 КК УКРАЇНИ.

Тобто, 03 травня 2018 року судді Медведський М. Д., Сенаторова В. А. та Приходько В. А. ухвалою у справі № 237/1/18 з невідомих нам причин фактично заперечили свої ж мотивування правомірності й співмірності єдино можливого для Джумаєва Р. Б. запобіжного заходу, чим є тримання під вартою; свідомо, свавільно й цілеспрямовано припинили у цій справі безумовну дію ч. 5 ст. 176 КПК України «власною думкою» щодо начебто протиріччя змісту цієї норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та ЗВІЛЬНИЛИ З-ПІД ВАРТИ ОБВИНУВАЧЕНОГО В УЧАСТІ У ЗЛОЧИННИХ ЗБРОЙНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ ФОРМУВАННЯХ, ВНАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЯКИХ ПОРУШЕНО СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА, ВБИТО ТИСЯЧІ ТА ПОРУШЕНІ ІНШІ ПРАВА ТА СВОБОДИ МІЛЬЙОНІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ.

Ухвалою іменем України від 13 серпня 2018 року Суд у тому ж складі: головуючого - судді Медведського М. Д., суддів Сенаторова В. А. та Приходько В. А. ухвалив повернути обвинуваченому Джумаєву Р. Б. оригінал паспорта громадянина України.

Ухвалою про відмову у задоволенні клопотання від 13 серпня 2018 року(повний текст ухвали виготовлений та проголошений 17 серпня 2018 року) Суд у тому ж складі ще раз залишив без задоволення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Джумаєву Р. Б.

Вказане судове рішення вкотре прийняте у порушення ч. 5 ст. 176 КПК України. Вкотре тяжкість обвинувачення Джумаєва Р. Б. та імперативність норми ч. 5 ст. 176 КПК України для суддів Медведського М. Д., Сенаторова В. А. та Приходько В. А. виявились недостатніми для винесення правового рішення, виконання їх обов’язку згідно з ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Таким чином, після звільнення Джумаєва Р. Б. з-під варти і домашнього арешту відбулося тільки одне судове слухання (13.08.2018), де судді знову відмовили в клопотанні про утримання Джумаєва Р. Б. під вартою. Далі у провадженні з шести судових засідань не відбулося жодного (!) у зв'язку з відсутністю або складу колегії суду, або з неявкою адвоката. Таким чином, Джумаєв Р. Б. опинився на свободі.

Як вбачається, судді Медведський М.Д., Сенаторов В.А. та Приходько В.А. зумисно знехтували обов’язками судді, грубо порушили імперативну норму ч. 5 ст. 176 КПК України та у прифронтовій зоні, в умовах чинення злочину агресії проти суверенітету та територіальної цілісності України, фактичної окупації частини території України, вбивств та нанесень непоправних втрат здоров’ю тисяч громадян України, втрати їх майна і порушень інших прав і свобод громадян України звільнили Джумаєва Р. Б. від застосування адекватного злочину запобіжного заходу та за фактом – надали свободу особі, яка обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, чим є участь у незаконних збройних формуваннях терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР», котрі продовжують діяльність, що несе загрозу територіальної цілісності України, а також життю, правам та свободам громадян України.

Відтак, у таких діях названих суддів одночасно з прямим порушенням ними закону ми вбачаємо умисне допущення ними порушення прав, основоположних свобод та гарантій громадян України (передусім мешканців міста Маріуполь та інших прилежних до лінії розмежування, по суті – прифронтових – населених пунктів) на недоторканість і безпеку, життя і здоров'я, честь і гідність, інших прав і свобод, гарантованих Конституцією України та Загальною декларацію з прав людини. Адже, фактичне вільне пересування й по суті свобода дій бойовиків, що вбивали захисників України, їх безкарність, сепаратиські погляди та ненавість до захисників сувіренітету й державної цілісності України, дозволяють їм реалізувати погрози громадським активістам, чинити насилля та шкоду проти мирного населення й українських військових, та несе подальшу загрозу суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Довідково: додатковим свідченням небезпеки для суспільства звільнення Джумаєва Р. Б. з-під варти суддями Медведським М. Д., Сенаторовим В. А. та Приходько В. А. стало вчинення Джумаєвим Р. Б. 11 грудня 2018 року чергового протиправного діяння – нападу на співробітника правоохоронних органів, розпорошення газу в обличчя поліцейського і ветерана АТО. Поліцейські затримали підозрюваного Джумаєва Р. Б. за ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 КК України («Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків»).

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області у тій справі обрав Джумаєву Р. Б. запобіжний захід - тримання пiд вартою на 60 днів.

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

1. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 10 січня 2018 року (ЄДРСР 71521233).

2. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 11 січня 2018 року (ЄДРСР 71553894).

3. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 06 березня 2018 року (ЄДРСР 73038691).

4. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 03 травня 2018 року (ЄДРСР 74695667).

5. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (ЄДРСР 75960811).

6. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (ЄДРСР 75960294).

7. Текст інтерв’ю Джумаєва Р. Б. Білоруській службі Радіо Свобода

(Джерело: https://www.svoboda.org/a/bajavik-dnr-u-bielarusi-nasych-tut-smat/27611000.html?fbclid=IwAR0DAF8NaNMxMkYxmRvMT5ijY13Xlm8m8tYha9CiC5tYo-hDo1tKFqjVaUQ)

З огляду на викладені факти вчинення грубого дисциплінарного проступку, грубого нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді, прошу на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України, статей 109, 112, 115 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» притягти суддів Мар’їнського районного суду Донецької області:

1.Медведського Максима Дмитровича,

2.Сенаторова Володимира Анатолійовича,

3.Приходько Вікторію Анатоліївну

до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади судді.

До дисциплінарної скарги додаються:

1. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 10 січня 2018 року (роздруківка з ЄДРСР).

2. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 11 січня 2018 року (роздруківка з ЄДРСР).

3. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 06 березня 2018 року (роздруківка з ЄДРСР).

4. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 03 травня 2018 року (роздруківка з ЄДРСР).

5. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (ЄДРСР 75960811).

6. Ухвала Мар'їнського районного суду Донецької області у справі № 237/1/18, провадження № 1-кп/237/379/18, від 13 серпня 2018 року (роздруківка з ЄДРСР).

7. Текст інтерв’ю Джумаєва Р. Б. Білоруській службі Радіо Свобода

(Джерело: https://www.svoboda.org/a/bajavik-dnr-u-bielarusi-nasych-tut-smat/27611000.html?fbclid=IwAR0DAF8NaNMxMkYxmRvMT5ijY13Xlm8m8tYha9CiC5tYo-hDo1tKFqjVaUQ)

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

«___» грудня 2018 року* ____________

(підпис скаржника

або його представника)*

* обов’язково для заповнення

Примітки: 1. Прізвище, ім’я, по батькові скаржника і судді (суддів) у пунктах 1 і 2 дисциплінарної скарги потрібно зазначатив називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості слід викладати чітким, розбірливим почерком. 2. Письмова дисциплінарна скарга може бути надіслана поштою або передана до Вищої ради правосуддя.

3. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників (абзац перший частини першої статті 107 Закону України № 1402-VIII).

4. Адвокат зобов’язаний перевірити факти, які можуть тягнути за собою дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної дисциплінарної скарги (абзац другий частини першої статті 107 Закону України № 1402-VIII).

5. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права, як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя (частина четверта статті 107 Закону України № 1402-VIII ).

6. За подання адвокатом завідомо безпідставної дисциплінарної скарги такий адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина п’ята статті 107 Закону України № 1402-VIII).

7. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями (частина шоста статті 107 Закону України № 1402-VIII).

8. У випадку неодноразового подання особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг Вища рада правосуддя має право ухвалити рішення про залишення без розгляду протягом одного року наступних скарг цієї особи (частина восьма статті 107 Закону України № 1402-VIII).

9. Дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо:

1) дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», або не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові скаржника або судді, місця проживання (місця перебування, місцезнаходження) скаржника;

2) дисциплінарна скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді;

3) дисциплінарна скарга не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді;

4) дисциплінарна скарга містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи;

5) у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені;

6) дисциплінарна скарга ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута скаржнику, якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було відмовлено (частини перша та друга статті 44 Закону України від 21 грудня 2016 року № 1800-VIII «Про Вищу раду правосуддя»).

10. Скасування або зміна судового рішення не має наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків (частина друга статті 106 Закону України № 1402-VIII).